DYZELINIŲ VARIKLIŲ DEGINIŲ SKYSTIS (DEF)

„EURO 6“ REIKALAVIMUS ATITINKANTYS VARIKLIAI IR SELEKTYVIOJI KATALITINĖ REDUKCIJA: KĄ TURITE ŽINOTI?

Paaiškiname, ką emisijas ribojantys „Euro 6“ teisės aktai reiškia mūsų automobiliams, jų vairuotojams ir aplinkai.

„EURO 6“ – KAS TAI?

„Euro 6“ standartai – tai Europos teisės aktai, kuriais siekiama didinti automobilių saugumą aplinkai, ribojant jų išmetamų teršalų kiekius. Šie teisės aktai riboja automobilių išmetamų azoto oksido (NOx) ir angliavandenilių dujų kiekį, tenkantį vienam nuvažiuotam kilometrui.

„Euro 6“ teisės aktuose nustatyti apribojimai benzininiams ir dyzeliniams varikliams skiriasi. Dyzeliniams varikliams nustatytas leistinas NOx emisijos lygis sumažintas iki 80 mg/km (nuo 180 mg/km), o leistinas angliavandenilių dujų emisijos lygis sumažintas iki 170 mg/km (nuo 230 mg/km). Benzininiams varikliams nustatytas leistinas NOx emisijos lygis liko nepakeistas, t. y., 60 mg/km, o angliavandenilių dujų – 100 mg/km.

Kaip ir kiti automobilių gamintojai, „Jaguar“ yra teisiškai įpareigotas užtikrinti atitiktį šiems naujiesiems reikalavimams iki nurodytų terminų:

  • Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi naujai pagaminti automobiliai turi atitikti „Euro 6“ standartus. Ši sąlyga taikoma ir naujai į rinką įvestiems modeliams, pavyzdžiui: „Jaguar XE“

  • Prekyboje esančių automobilių atitiktis „Euro 6“ reikalavimams turi būti užtikrinta iki 2015 m. rugsėjo 1 d., bet:
    • prekyboje esančiais automobiliais, kurie pagaminti ir iš gamyklos išsiųsti iki 2015 m. birželio 1 d. , gali būti prekiaujama iki 2016 m. rugsėjo 1 d. Vis dėlto, tokiais atvejais gamintojas turi prašyti leidimo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą.
SCR

SELEKTYVIOSIOS KATALITINĖS REDUKCIJOS TECHNOLOGIJA (SCR) – KAS TAI?

Selektyviosios katalitinės redukcijos (SCR) technologija taikoma visuose 2016 metais pagamintuose „Jaguar“ automobiliuose su dyzeliniais varikliais. Ji leidžia „Jaguar“ įgyvendinti „EU6“ emisijos standartus, iki 90 % sumažinant išmetimo sistemų išmetamų azoto oksido (NOx) dujų kiekius. Taikant SCR technologiją, be naujos kartos katalitinio konverterio, taip pat būtina naudoti dyzelinių variklių deginių skystį (DEF).

DEF

DYZELINIŲ VARIKLIŲ DEGINIŲ SKYSTIS (DEF) – KAS TAI?

DEF, dar vadinamas „AdBlue®“, „AUS 32“ ir „ARLA 32“, yra netoksiškas, bespalvis, bekvapis ir nedegus skystis. DEF skysčio, kuris laikomas jam skirtame Jūsų automobilio bakelyje, įpurškiama į išmetimo sistemą, kur jis valo išmetamąsias dujas. Jis išskaido išmetamas azoto oksido (NOx) dujas į nekenksmingus vandens garus ir azoto dujas.

DEF SKYSČIO PILDYMAS

DEF SKYSČIO PILDYMAS

Svarbu užtikrinti, kad Jūsų „Jaguar“ būtų užtikrintas nuolatinis DEF skysčio tiekimas, nes, remiantis ES teisės aktų reikalavimais, be šio skysčio turi būti neįmanoma užvesti automobilio variklio. Jūsų automobilio informacinė sistema iš anksto įspės Jus apie mažą DEF skysčio lygį bakelyje, palikdama pakankamai laiko jam papildyti. „Jaguar“ atstovas ar įgaliotasis servisas taip pat pripildys bakelį atlikdamas numatytą techninę priežiūrą. Daugiau informacijos rasite Instrukcijų žinyne.

DEF LYGIS

KAIP SUŽINOTI, AR DEF SKYSČIO LYGIS MANO AUTOMOBILYJE YRA MAŽAS?

DEF skysčio lygiui sumažėjus, informacinė sistema pateiks atitinkamus pranešimus.

1. Pirmajame pranešime rekomenduojama pripildyti DEF skysčio bakelį.
2. Antrajame pranešime nurodoma, kad DEF skysčio bakelį reikia pripildyti, ir įsižiebia GELTONA įspėjamoji piktograma
3. Trečiuoju pranešimu pradedamas skaičiuoti likęs atstumas, kurį nuvažiavus DEF skysčio bakelis ištuštės ir automobilis nebeužsives.
4. Nuvažiavus likusį atstumą, sistema pateikia paskutinį pranešimą apie tai, kad automobilis neužsives, kol į bakelį nebus įpilta DEF skysčio, ir įsižiebia RAUDONA įspėjamoji piktograma.

PASTABA: DEF skysčio lygiui sumažėjus, informacinė sistema pateikia atitinkamą pranešimą. Kuo greičiau pripildykite DEF skysčio bakelį. Norėdami pilnai pripildyti DEF skysčio bakelį, susisiekite su „Jaguar“ atstovu arba įgaliotuoju servisu. Jei reikia, DEF skysčio galima papildyti naudojant specialius sandaraus pildymo butelius, kuriais prekiauja „Jaguar“ atstovai ir įgaliotieji servisai. Automobiliai vidutiniškai suvartoja 1 litrą DEF skysčio 800 km . Vis dėlto, suvartojamo skysčio kiekis gali stipriai skirtis, priklausomai nuo vairavimo įpročių, oro ir kelio sąlygų.


DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

KIEK DAŽNAI REIKIA PILDYTI DEF SKYSČIO BAKELĮ?
Suvartojamo DEF skysčio kiekis gali labai stipriai skirtis. Vidutiniškai skysčio suvartojama po 1 litrą 800 km, tačiau šis kiekis gali išaugti daugiau nei dvigubai, priklausomai nuo vairavimo įpročių, kelio ir oro sąlygų.

KAS NUTIKS, JEI AUTOMOBILYJE BAIGSIS DEF SKYSTIS?
Jūsų „Jaguar“ pasibaigus DEF skysčiui, variklis nebeužsives po to, kai jį išjungsite (toks yra „EU6“ emisiją ribojančių teisės aktų reikalavimas). Į bakelį turėsite įpilti bent 3,6 litrų DEF skysčio, kad galėtumėte užvesti variklį.

KAIP TEISINGAI LAIKYTI DEF SKYSTĮ?
DEF skystį visada laikykite originaliame inde ir laikykitės gamintojo pateiktų laikymo bei naudojimo rekomendacijų, pateiktų ant butelio. DEF skysčio negalima laikyti automobilyje.

Techninė priežiūra
KAIP PATIKRINTI DEF SKYSČIO LYGĮ?
Likusį atstumą, kurį nuvažiavus reikia pripildyti DEF skysčio bakelį, galite bet kada patikrinti informacinėje sistemoje, tam naudodami prietaisų skydelį*.

Atlikite šiuos paprastus veiksmus:

1. Įjunkite degimą, bet neužveskite variklio.
(Patikrinkite, ar mašinos spynelėje įstatytas tinkamas išmaniojo užvedimo raktas ir neįspaustas stabdžių pedalas. Laikykite įspaudę variklio užvedimo (išjungimo) mygtuką „START / STOP“, kol įsižiebs įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės)

2. Atverkite pagrindinį meniu langą („Main Menu“) paspaudę ant vairo esantį mygtuką OK (norint atverti pagalbinės sistemos langą („Driver Assistance“), kai kuriuose modeliuose mygtuką OK reikia paspausti kelis kartus).

3. Spausdami ant vairo esantį žemyn nukreiptos rodyklės mygtuką slinkite žemyn ir pasirinkite punktą „Informacija apie automobilį“ („Vehicle Info“).

4. Spauskite mygtuką OK ir patvirtinkite pasirinktą punktą.

5. Slinkite žemyn, kol pasieksite punktą „Diesel Exhaust Fluid“ (kai kuriuose modeliuose šis punktas pavadintas „Next Service“).

6. Spauskite mygtuką OK ir patvirtinkite pasirinktą punktą. Rodomas likęs atstumas, kurį nuvažiavus reikia pripildyti DEF skysčio bakelį.

* Ne visuose automobiliuose yra galimybė peržiūrėti nurodytą informaciją. Norėdami pasitikslinti, kreipkitės į atstovą ar įgaliotąjį servisą.

AR GALIU PATS PRIPILDYTI DEF SKYSČIO BAKELĮ?
Taip, pas savo vietinį „Jaguar“ atstovą ar įgaliotąjį servisą galite įsigyti 1,89 litrų talpos sandaraus pildymo DEF skysčio butelių ir patys papildyti savo automobilio bakelį. Šie buteliai specialiai pagaminti taip, kad jais būtų patogu naudotis, ir galėtumėte papildyti bakelį neišliedami skysčio. Nerekomenduojame pildyti bakelio naudojant kitokius indus.

Nepilkite į DEF skysčio bakelį jokių kitų skysčių ar DEF skysčio, kuris neatitinka ISO22241-1 arba DIN 70070 standartų reikalavimų, nes tai gali turėti neigiamos įtakos Jūsų automobilio veikimui.

Jei suklydę įpilsite DEF skysčio į degalų baką, NEUŽVESKITE variklio ir kreipkitės į „Jaguar“ atstovą ar techninės pagalbos kelyje paslaugas teikiančią įmonę.

Nesinaudokite degalinėse esančiomis komercinėms transporto priemonėms skirtomis DEF skysčio kolonėlėmis, nes jų srautas yra per stiprus ir gali apgadinti Jūsų automobilio DEF skysčio bakelį.

DEF skysčio pildymo instrukciją rasite Instrukcijų žinyne.

Saugumas
AR DEF SKYSTIS YRA SAUGUS?
Nors DEF skystis nėra pavojingas, skysčiui patekus ant bet kurios kūno dalies ar atsitiktinai jo nurijus, prašome skaityti informaciją, pateiktą ant pakuotės, ir kreiptis į gydytoją. Jei DEF patenka ant dažytų Jūsų „Jaguar“ paviršių, nuvalykite skystį ir nuplaukite suteptą vietą muilinu vandeniu. Vis dėlto, DEF gali palikti dėmes ant apmušalų ir drabužių. Apsipylus, DEF būtina nedelsiant plauti šaltu vandeniu ir drėgna šluoste.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie DEF, kreipkitės į vietinį „Jaguar“ atstovą arba skaitykite Instrukcijų žinyną.

Ar galėtumėte padėti mums tobulinti savo puslapį, atsakę į trumpą klausimyną?

Jaguar F-Type Convertible